แลนด์มาร์คใหม่!! “ขอนแก่น” ปรับปรุงภูมิทัศน์ “บึงทุ่งสร้าง” ส่งเสริมการท่องเที่ยว และออกกำลังกาย

  • Admin
  • September 25, 2018
  • Comments Off on แลนด์มาร์คใหม่!! “ขอนแก่น” ปรับปรุงภูมิทัศน์ “บึงทุ่งสร้าง” ส่งเสริมการท่องเที่ยว และออกกำลังกาย

คณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น เดินตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบึงทุ่งสร้าง บริเวณด้านทิศเหนือ ฝั่งโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย พื้นที่ 120 ไร่ พร้อมสั่งการแก้ไขปัญหาในจุดที่ไม่เรียบร้อย

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณบึงทุ่งสร้าง นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี ,สมาชิกสภาเทศบาล (นายกฤษฎ์ สว่างไสว ,นายปฎลชัย พัฒน์ดำรงจิตร ,นางวรินทร์พร ณิชาภัทร์นารากุล) ,ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล,รองปลัดเทศบาล (นางกฤษณา แสนสอาด ,นายสุปัมท์ ทองรัตน์),นายอภิชาติ วิศิษฐารักษ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารฯ ,นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการส่วนการโยธา ,นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขฯ,นายทัศนัย ประจวบมอญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ ,นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผู้อำนวยการส่วนสังคมสงเคราะห์ ,นายกิตตินันท์ วงศ์ทองเจริญ ประธาน อปพร.เทศบาล และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ร่วมเดินตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบึงทุ่งสร้าง บริเวณด้านทิศเหนือ ฝั่งโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย พื้นที่ 120 ไร่

ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นได้ดำเนินโครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์บึงทุ่งสร้าง (ได้รับอนุมัติเมื่อปี 2559 รัฐบาลได้จัดสรรงบยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และผ่านโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น งบประมาณ140 ล้านบาท) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพเป็นจุดแลนด์มาร์คของเมืองขอนแก่น ส่งเสริมการเชื่อมต่อการเดินทางและการท่องเที่ยว ตลอดจนเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกาย ซึ่งมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ประกอบด้วย พื้นที่สีเขียว /พื้นที่ออกกำลังกาย /เลนจักรยาน เลนวิ่งและเดิน ความยาว ทั้งสองเลนรวมกัน 8 เมตร แบ่งเป็นเลนจักยาน 3 เมตร และเลนวิ่ง 5 เมตร ความยาวประมาณ 3.8 กิโลเมตร /พื้นที่หรือลานอเนกประสงค์ และพื้นที่แลนด์มาร์ค “บึงทุ่งสร้าง@ขอนแก่น”

สำหรับในภาพรวมนั้นถือว่ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดี แต่อาจจะมีบางประเด็นหรือพื้นที่ในบางโซน ที่ยังไม่เรียบร้อย อาทิ การเกิดน้ำท่วมขังบริเวณสนามหญ้าและบนเลนจักรยาน-วิ่ง-เดิน ระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้มีกระจายความสว่างทั่วบริเวณ โดยมีการตั้งระบบเปิด-ปิด เวลา 04.00–21.00 น. การจัดระเบียบสถานที่จอดรถ การกำจัดต้นธูปฤษี และการดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ โดยจะเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 04.00 – 21.00 น. เป็นต้น ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นจะได้รายงานความคืบหน้าให้ได้รับทราบเป็นระยะๆ ต่อไป

ทั้งนี้ หากท่านใดมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาบึงทุ่งสร้าง เพื่อให้เป็นสถานที่พักหย่อนใจ ออกกำลังกาย และสร้างความอบอุ่นในครอบครัว สามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น 043-221578


ภาพ/ข่าว:เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม

Facebook Comments