ราชกิจจาฯ ประกาศจ่าย “ค่าตอบแทน” ผู้แจ้งนำจับ “ยาเสพติด” ตามอัตราที่กำหนด

  • Komsan
  • October 21, 2018
  • Comments Off on ราชกิจจาฯ ประกาศจ่าย “ค่าตอบแทน” ผู้แจ้งนำจับ “ยาเสพติด” ตามอัตราที่กำหนด

ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศเรื่อง ประกาศกระทรวงยุติธรรม กำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติด พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 14 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า ด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติด พ.ศ.2561

โดยกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ โดยคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ ในยาเสพติดชนิดต่าง ๆ อาทิ เฮโรอีน กรัมละ 100 บาท ,ฝิ่น (มอร์ฟีน) กรัมละ 20 บาท ,โคคาอีน กรัมละ 20 บาท ,คีตามีน กรัมละ 10 บาท ,ซูโดอีเฟดรีน อีเฟดรีน กรัมละ 3 บาท , แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์ของแอมเฟตามีน ชนิดเม็ด จ่ายเม็ดละ 2 บาท ชนิดผงคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ กรัมละ 100 บาท , กัญชา กรัมละ 0.10 บาท ,ยางกัญชา กัญชาน้ำ กรัมละ 20 บาท , อะซิติคแอนไฮไดรด์ อะซิติลคลอไรด์ กิโลกรัมละ 10 บาท , อีเทอร์ ครอโรฟอร์ม กิโลกรัมละ 3 บาท , ซาฟรอล ไอโซซาฟรอล กิโลกรัมละ 3 บาท , ยาเสพติดอื่น (ยกเว้น พืชกระท่อม กาเฟอีน กาเฟอีนไฮเดรต และกาเฟอีนซิเครต) กรัมละ 3 บาท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับในคดีเดียวกัน เมื่อพิจารณารวมกันแล้วให้จ่ายคดีละไม่เกิน 2 ล้านบาท

Facebook Comments